Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS LIETOTIE TERMINI

Izpildītājs— sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smile line”, reģistrācijas Nr. LV40003947891, juridiskā adrese Ogres nov., Ogre, Biškrēsliņu iela 13 LV-5041, faktiskā adrese Rātslaukums 7, Rīga LV-1050, tālrunis +371 29542626, e-pasts : info@smileline.lv. Pasūtītājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību; Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti. Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.smileline.lv; Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs par konkrētu samaksu izpilda darījumus (tūres), kas iepriekš saskaņotas ar Izpildītāju.
1.2. Šie noteikumi nosaka abu pušu attiecības, tiesības, pienākumus un atbildību.
1.3. Darījums tiek uzskatīts par izpildītu, kad puses ir izpildījušas visas nākamajos punktos minētās darbības:
1.3.1. Pasūtītājs ir pieteicis pasūtījumu interneta vietnē.
1.3.2. Pasūtītājs ir pasūtījis noteiktu tūri gida pavadībā pēc izvēles latviski un 3 svešvalodās : anglu , vācu vai krievu valodās (Walking tour in the Old Town, Jūrmala, Sigulda, Rundāle, Walking tour in the Old Town + Riga Black Balsam tasting, Walking tour – Art Nouveau in Riga, Walking tour – a late walk around Old Riga).
1.3.3. Izpildītājs ir no Pasūtītāja saņēmis pasūtījumu un to apstiprinājis uz epastu.
1.3.4. Izpildītājs ir ievērojis visus nosacījumus un ir veicis visas tūres saskaņā ar pasūtījumu.
1.3.5. Pasūtītājs ir samaksājis par Izpildītāja veiktajām darbībām, kā noteikts šonoteikumu 4. punktā.
1.3.6. Pasūtītāja ekskursijas sākas no aģentūras Smile- line biroja Rātslaukums 7, Rīga, Melngalvju nams.
1.4. Izpildītājs drīkst pieņemt klientus uz izvelēto tūri tikai tad, ja tas ir apstiprināts online sistemā un klients uzrāda tūres rezervācijas kuponu, vai arī uzrāda personas apliecinošu dokumentu, kas atbilst vārdam un uzvārdam saņemtajā epastā, kas minēts 3.1. punktā.
1.5. Piekrītot šiem noteikumiem, Klients piekrīt savu personas datu nodošanai Izpildītājam. Izpildītājs ir personas datu apstrādes pārzinis, saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Klienta personas datus Izpildītājs ir tiesīgs apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Izpildītāja tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Izpildītājamir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām savu līgumsaistību ietvaros, ievērojot šajos noteikumos noteiktos mērķus, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.


2. Darījuma izpildes kārtība
2.1. Pasūtītājs Interneta vietnē — Pārdevēja interneta vietne www.smileline.lv nopērk izvēlēto tūri, norādot klienta vārdu, uzvārdu, telefona numuru, valodu, cilvēku skaitu.
2.2.pircējam , nopērkot ekskursiju, tiek nosūtīts vaučeris kā apstiprinājums.
2.3. Pasūtītājs var no 9:00-18:00 zvanīt pa tālruni +371 29542626, lai uzzinātu informāciju par tūrēm un to pieejamību, vai kādu citu jautājumu saistībā ar klientiem (piemēram, ja klients nevar atrast gidu norunātajā tikšanās vietā).
2.4. Izpildītājs pasūtījumu izpilda termiņos, kas atbilst Pasūtītāja izvēlētajai tūrei
2.5. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju atbilstoši šo noteikumu 4. punktam.


3. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs garantē darījumu izpildi (tūres) Pasūtītāja rezervētajā laikā. Pasūtītāja un izpildītāja / gida tikšanās vieta ir Rātslaukums 7, RĪGĀ, Melngalvju namā gidu aģentūras birojā.
3.2. Izpildītājs atbild par to, lai tūre tiktu vadīta ar kvalificētu gidu, izvēlētajā valodā.
3.3. Ja Izpildītājam jebkādu iemeslu dēļ nav iespējams veikt tūri, tad viņs ir atbildīgs par to, lai sagādātu citu gidu vietā uz rezervēto tūri par to pašu summu.
3.4. Gadījumā, ja ir norādīta nepietiekama vai neprecīza informācija, adrese, cilvēku skaits, utt., Izpildītājam ir nekavējoties jāsazinās ar Pasūtītāju un jāziņo par to, kā arī jāvienojas par tālāko rīcību.
3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā transporta līdzeklis būtu labā tehniskajā stāvoklī, tīrs un kārtīgs visas tūres laikā, kā arī par visiem tehniskajiem bojājumiem atbildīgs ir Izpildītājs.
3.6. Pasūtītāja pienākums ir precīzi norādīt informāciju, kura nepieciešama darījuma veikšanai, kas norādīta šo noteikumu 3.1.punktā.
3.7. Atbildība par izmaiņām Pieprasījumā un tā atteikums:
3.7.1. Ja Pasūtītājs maina tūri vai atsakās no tās vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms Pieprasījumā norādītā tūres datuma, kā arī tūrista neierašanās gadījumā, Pasūtītājs sedz Izpildītājam radušos zaudējumus 100% (viens simts procentu) apmērā no kopējās Pieprasījuma cenas;
3.7.2. Agrāk par 5 dienām – atgriež atpakaļ 100 % no summas.
3.8. Naudu atgriež 10 dienu laikā.

 

4. Apmaksa
4.1. Apmaksa ir iespējama vienā no šādiem veidiem:
4.1.1. veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu
4.1.2. ar Visa vai MasterCard maksājumu karti.

 

5. Strīdi un nesaskaņas
5.1. No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.

 

6. Neparedzamie apstākļi
6.1. Puses neatbild par zaudējumiem, kuri radušies nepārvaramu apstākļu dēļ: Stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūcijas rīcība un jebkāda neparedzamas ārkārtas situācija vai notikums, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.